Convé especificar al contracte la possibilitat de recuperar la quantitat avançada en cas de no obtenir finançament.

El contracte d’arres comporta el pagament d’una quantitat de diners per part del comprador com a senyal. Té plena validesa legal i és de compliment obligat per ambdues parts, per la qual cosa convé analitzar bé el contingut abans de signar-lo.

Què són les arres i quina utilitat tenen?

Les arres és com s’anomenen els diners o senyals que es donen al venedor quan s’ha arribat a un acord i s’han acabat les negociacions.

Què és el contracte d’arres i quina importància té?

És el contracte en què es formalitza tant el lliurament d’aquesta quantia econòmica com el fet que el comprador i el venedor han arribat a un acord i, en conseqüència , han acabat les negociacions.

El contracte d’arres és un precontracte o contracte previ al contracte de compravenda.

Quina informació apareix al contracte d’arres?

Segons el cas, la informació pot ser més o menys completa. No obstant això, en la majoria dels casos, la informació general que no pot faltar a qualsevol contracte d’arres és la següent:

  1. Dades personals tant del venedor com del comprador.
  2. Descripció i informació relativa a l’immoble de la compravenda.
  3. Preu final de la venda i la manera com es realitzarà el pagament.
  4. Quantitat de diners que s’avanci en concepte de senyal perquè després pugui ser descomptat del preu final (les arres). I les condicions en què es fa el lliurament d’aquests diners.
  5. Compromís de fer la signatura del contracte de compravenda mitjançant escriptura pública.
  6. Com es distribuiran les despeses en cas que n’hi hagi.
  7. Signatura de les dues parts.

A què compromet el contracte d’arres?

A grans trets, el contracte d’arres compromet el venedor a reservar el dret de compra de la vivenda a la part compradora signant. Així mateix, el venedor també es compromet a lliurar l’immoble al comprador en les condicions estipulades al contracte.

Per part seva, el comprador es compromet a l’entrega de la quantitat dels diners a canvi de l’immoble.

Perds les arres si no et concedeixen la hipoteca?

Cal tenir en compte que la concessió del préstec és un tràmit que es desenvolupa de manera independent al contracte d’arres. Per això, és important comparar hipoteques i assegurar-se que el banc ens concedirà el finançament que necessitem per comprar l’habitatge.

En conseqüència, poden passar dues coses:

  • Que signem el contracte d’arres, demanem la hipoteca i el banc ens la concedeixi. En conseqüència, amb els diners paguem la vivenda i es completa la compravenda sense problemes.
  • Que signem el contracte d’arres, demanem la hipoteca però que el banc no ens la concedeixi. En conseqüència, la compravenda no es pot fer.

En cancel·lar-se el procés de compravenda, poden passar dues coses: que el venedor ens torni les arres o que no. De què dependrà que el venedor ens torni els diners de les arres o no?

Del que posi al contracte. Si al contracte d’arres s’especifica que, en cas que el banc no concedeixi la hipoteca les arres han de ser tornades, el venedor té l’obligació de tornar els diners avançats.
Per això, és molt important revisar el contracte d’arres (especialment la lletra petita) abans de signar-lo, ja que, en cas que el banc no ens concedeixi la hipoteca, serà l’única manera possible que recuperem els diners.